opera notebook

some operas I have seen on video


Monteverdi, Orfeo (1607)
Garsington Opera, 2022

The ensemble
The ensemble

top